In quality we trust.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

 

PROJEKT

OPRACOWANIE TECHNOLOGII
SYSTEMÓW SKRĘCANYCH MEBLI HOTELOWYCH

Firma Bumera sp. z o.o.  realizuje projekt w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii systemów skręcanych mebli hotelowych


Cel projektu: 
Celem realizacji projektu jest opracowanie przez wybranego wykonawcę, zaawansowanych technologicznie systemów mebli hotelowych do skręcania na mimośrodach i łącznikach, które zostaną wdrożone do działalności Wnioskodawcy, i sposobu świadczenia przez Niego usług.

Łączny budżet projektu: 465 643,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 234 713,40 PLN

 

  


 

 

PROJEKT

INTERNACJONALIZACJA I PROMOCJA
MEBLI SYSTEMOWYCH BUMERA

 

Firma Bumera sp. z o.o. realizuje projektw ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja i promocja mebli systemowych BUMERA

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: BUMERA poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu: 337 100PLN
dofinansowanie ze  środków UE: 337 100PLN

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 do 31.12.2020

 

 


 

 


PROJEKT

WDROŻENIE STRATEGII EKSPORTOWEJ FIRMY BUMERA
NA FRANCUSKI RYNEK HOTELOWYCH SYSTEMÓW MEBLOWYCH


Cele Projektu:


Celem realizacji projektu jest wprowadzenie wiodącej dotychczas w sprzedaży firmy Bumera gamy produktowej (system meblowy Dionizos) na nowy, zagraniczny rynek zbytu (Francja). W celu ograniczenia błędów strategii eksportowej i obniżenia kosztów ekspansji eksportowej spółka zaplanowała udział w targach we Francji oraz nabycie usług doradczych, związanych z wdrożeniem opracowanego modelu biznesowego. Projekt w zakresie internacjonalizacji jest uzupełnieniem długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego marki, która została przyjęta do realizacji w roku 2016 przez zarząd spółki.

Planowane efekty:

Nadrzędnym celem jest pozyskanie nowych rynków pod własną marką, co przyczyni się do m.in.:

- wzrostu świadomości marki i promocji brandingowej,
- pozyskania nowych Klientów,
- nawiązania trwałych relacji gospodarczych,
- uruchomienia niezależnego źródła przychodu dla firmy,
- dywersyfikacji kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów,
- wystąpienia pozytywnych efektów finansowych i ekonomicznych

Wartość Projektu: 753 625 PLN

Wkład EFRR: 494 800 PLN

 

 PROJEKT

ROZWÓJ I WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BUMERA SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA, DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ II ETAP,NUMER KONKURSU: 1, ROK: 2017


Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BUMERA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I działania strategii wzorniczej, obejmujące zaimplementowanie w działalność przedsiębiorstwa rekomendacji wzorniczych oraz wdrożenie nowych technologii produkcji, które umożliwią wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych wyrobów.


Zdefiniowane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

1. Zakupu nowych środków trwałych pozwalających na wprowadzenie innowacji produktowej.

2. Zakupu specjalistycznego oprogramowania oraz usług doradczych skierowanych na wdrożenie rekomendowanych działań wzorniczych i wprowadzenie innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa w prowadzonej działalności oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.Planowane efekty:

Oczekiwania firmy BUMERA Sp. z o.o. związane z uzyskaniem efektów z realizacji projektu są wieloaspektowe i wynikają z zakresu i charakteru wdrożonych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy rekomendacji wzorniczych. Uwzględniając doświadczenie biznesowe naszej firmy możemy przede wszystkim wskazać bezpośrednie i wymierne efekty wdrożenia projektu. Nie mniej oczekujemy, iż wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej strategii wzorniczej i wprowadzenie w przedsiębiorstwie szerokiego katalogu innowacji wpłyną również na uzyskanie wielu innych niekwantyfikowanych efektów projektu, osiągniętych zarówno w obszarze wewnętrznym jaki zewnętrznym działalności firmy BUMERA.

Wobec powyższego jako główne efekty, których osiągnięcia oczekujemy w związku z realizacją niniejszego projektu obejmują:

- Efekty finansowe,
- Efekty w obszarze produktów,
- Efekty organizacyjne,
- Efekty marketingowe.

 

Całkowita wartość projektu: 3 046 710,00 PLN

w tym wartość dofinansowania: 1 681 700,00 PLN

 

1550
Zadowolonych klientów
6
SYSTEMÓW
20
LAT DOŚWIADCZENIA