In quality we trust.

Aktualności

Projekty Unijne

 

PROJEKT

ROZWÓJ I WZROST KONKURENCYJNOŚCI
FIRMY BUMERA SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE
STRATEGII WZORNICZEJ


w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkursu: 1, Rok: 2017

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BUMERA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I działania strategii wzorniczej, obejmujące zaimplementowanie w działalność przedsiębiorstwa rekomendacji wzorniczych oraz wdrożenie nowych technologii produkcji, które umożliwią wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych wyrobów.

Zdefiniowane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

1. Zakupu nowych środków trwałych pozwalających na wprowadzenie innowacji produktowej.

2. Zakupu specjalistycznego oprogramowania oraz usług doradczych skierowanych na wdrożenie rekomendowanych działań wzorniczych i wprowadzenie innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.


Celem pośrednim projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa w prowadzonej działalności oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Planowane efekty projektu:

Oczekiwania firmy BUMERA Sp. z o.o. związane z uzyskaniem efektów z realizacji projektu są wieloaspektowe i wynikają z zakresu i charakteru wdrożonych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy rekomendacji wzorniczych. Uwzględniając doświadczenie biznesowe naszej firmy możemy przede wszystkim wskazać bezpośrednie i wymierne efekty wdrożenia projektu. Nie mniej oczekujemy, iż wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej strategii wzorniczej i wprowadzenie w przedsiębiorstwie szerokiego katalogu innowacji wpłyną również na uzyskanie wielu innych niekwantyfikowanych efektów projektu, osiągniętych zarówno w obszarze wewnętrznym jaki zewnętrznym działalności firmy BUMERA.

Wobec powyższego jako główne efekty, których osiągnięcia oczekujemy w związku z realizacją niniejszego projektu obejmują:

- Efekty finansowe,

- Efekty w obszarze produktów,

- Efekty organizacyjne,

- Efekty marketingowe.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:          3 046 710 PLN

W TYM WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:    1 681 700 PLN

 

1250
Zadowolonych klientów
6
SYSTEMÓW
20
LAT DOŚWIADCZENIA
Projekty Unijne

PROJEKT:

INTERNACJONALIZACJA FIRMY BUMERA SP. Z O.O. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020


Data publikacji: 9.08.2017


SKŁADANIE OFERT

Firma BUMERA Sp.z o.o. ogłosiła zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności, celem wprowadzenia własnych produktów na wybrane rynki zagraniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy BUMERA Sp.z o.o. ul. Laurowa 23, 36-020 Tyczyn do dnia 18.08.2017 roku do godziny 9:00.


Do pobrania: 

|  Zapytanie ofertowe  |


|  Załącznik nr 1 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  |

|  Załącznik nr 2 - Oświadczenie  |

|  Załącznik nr 3 - Potwierdzenie wykonania  |


 Data publikacji: 18.08.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dn. 09.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego było opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

 

Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego
ul. Połonińska25
35-082 Rzeszów

NIP: 8133689163, KRS: 0000502180, REGON: 181088780

|  Informacja o wyborze wykonawcy  |

Projekty Unijne

PROJEKT:

ROZWÓJ I WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BUMERA 
POPRZEZ ZARZĄDZANIE WZORNICTWEMData publikacji: 28.12.2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 16.12.2015 R. 

na przeprowadzenie audytu wzorniczego dla firmy BUMERA Sp. z o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pn.: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BUMERA poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.


Do pobrania: 


informacja o wyniku postępowania  |

 


 

Data publikacji: 16.12.2015

SKŁADANIE OFERT


BUMERA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie, ul. Laurowa 23, 36-020 Tyczyn, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy BUMERA Sp. z o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BUMERA poprzez zarządzanie wzornictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Do pobrania: 

zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami  |

Gepard Biznesu 2015

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy informację o uhonorowaniu naszej firmy rzez Instytut Europejskiego Biznesu tytułem „Gepard Biznesu 2015”. Nagroda jest wynikiem niezwykle prężnego rozwoju firmy BUMERA Sp. z o.o. w ostatnich latach.

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytut Europejskiego Biznesu w styczniu 2016 r. znalazł 15 325 takich przedsiębiorstw, policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie stworzył ranking Gepardy Biznesu 2015.

więcej... |